ครูหนอมไลท์แอนด์ซาวด์  AIS 089-700-3222 , TRUE 091-070-1909 THANOM222@HOTMAIL.COM

 ใบเสนอราคาเช่าชุดระบบแสง  สี  เสียงและอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

   ข้าพเจ้า นาย  ถนอม   ใจยา  ในนาม ครูหนอมไลท์แอนด์ซาวด์  ที่อยู่ 90 หมู่ 2 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120

TEL.  089-700-3222    ขอเสนอรายการระบบ แสง สี  เสียงที่จะใช้ในงาน.........................................................................................

                                                  ที่จะมีขึ้นใน  วันที่.........เดือน...................................พ.ศ............................ถึงวันที่...........เดือน.....................................พ.ศ.....................


                                                                                                           1.    ระบบแสง  สี  มีรายละเอียดดังนี้

                                            ............................................................................................................................................................................................

                                            ............................................................................................................................................................................................

                                            ............................................................................................................................................................................................

                                            ............................................................................................................................................................................................

                                                                                                           2.    ระบบเสียง  มีรายละเอียดดังนี้

                                           ...........................................................................................................................................................................................

                                           ...........................................................................................................................................................................................

                                           ...........................................................................................................................................................................................

                                           ...........................................................................................................................................................................................

                                                                                                  3.    อื่นๆ  มีรายละเอียดดังนี้

                                ...........................................................................................................................................................................................

                                ...........................................................................................................................................................................................

                                ...........................................................................................................................................................................................


 ราคาที่ขอเสนอตามรายการดังกล่าวเป็นเงิน.................................บาท(..........................................................................)

วางมัดจำ เป็นเงิน.....................................บาท(..................................................................................)

 คงค้างอีก...............................บาท(....................................................................................)


ลงชื่อ....................................................................ผู้ว่าจ้าง

(...............................................................................)

ลงชื่อ....................................................................ผู้รับจ้าง

(นาย  ถนอม     ใจยา)

ลงชื่อ........................................................................พยาน

(.............................................................................)

วันที่............เดือน.......................................พ.ศ.........................

หมายเหตุ

...........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................


แผนผังงานโดยสังเขป